วันเสาร์ที่ 27 เมษายน อพยพ 13:21 “เสาเมฆ เสาเพลิง”

พระยาห์เวห์เสด็จนำทางพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆ
และในเวลากลางคืนด้วยเสาเพลิง @ให้พวกเขามีแสงสว่าง
@เพื่อจะเดินทางได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

Q1 พระเจ้าทรงใช้ “เสาเมฆ” และ “เสาเพลิง” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 พระเจ้าทรงประทาน “เสาเมฆ” และ “เสาเพลิง” ไว้ในชีวิตของคุณอย่างไร?
ลองเขียนออกมาสัก 2 ข้อ  อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำ  (ดู สดุดี 23:1-4 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 23:1-4 1 พระยาห์เวห์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน 2 พระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ 3 พระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ 4 แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 1 พงศ์กษัตริย์ 1-2 ลูกา 19:28-48

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *