วันพุธที่ 1 พฤษภาคม ฮีบรู 12:2ก “ทรงนำ”

โดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์

Q1 การที่เรายอมให้ “พระเยซูทรงนำในชีวิตของเรา” จะทำให้เรา “เติบโตในความเชื่อ” ได้อย่างไร? (ดู เอเฟซัส 4:16 ประกอบ)
Q2 คุณจะให้พระเยซูคริสต์ “ทรงนำ” ในชีวิตของคุณอย่างไร? (การเรียน / การทำงาน / ชีวิตแต่งงาน /ครอบครัว / รับใช้)
หมายเหตุ: เอเฟซัส 4:16 เนื่องจากพระองค์นี้เอง ร่างกายทั้งหมดจึงได้รับการเชื่อมและประสานเข้าด้วยกันโดยทุกๆ ข้อต่อที่ประทานมานั้น และเมื่อแต่ละส่วนทำงานตามหน้าที่แล้ว ก็ทำให้ร่างกายเจริญและเสริมสร้างตนเองขึ้นด้วยความรัก


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  1 พงศ์กษัตริย์ 10-11  ลูกา 21:20-38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *