วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2 โครินธ์ 4:16-17 “ความยากลำบาก”

ฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป
แต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกๆ วัน
เพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเรา
จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบ

Q1 คำว่า “ทรุดโทรมไป” “ชั่วคราว” และ “เล็กน้อย” สะท้อนให้เห็นถึง “ธรรมชาติ” ของ “ความยากลำบาก” ที่คุณกำลังเผชิญหน้าอย่างไร?
Q2 คำว่า “ไม่ย่อท้อ” “สภาพภายใน” “การเปลี่ยนใหม่ทุกๆ วัน” และ “ศักดิ์ศรีนิรันดร์” ช่วยให้คุณมีกำลังเผชิญหน้ากับ “ความยากลำบาก” ที่คุณมีอยู่วันนี้อย่างไร? (ดู สดุดี 121:1-2 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 121:1-21 ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหน? 2 ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระยาห์เวห์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  1 พงศ์กษัตริย์ 16-18  ลูกา 22:47-71

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *