วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม อิสยาห์ 40:31 “รอคอย”

แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาห์เวห์1.จะได้รับกำลังใหม่
2.เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี3.เขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี้ย
4.เขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อย

Q1 ผลลัพธ์ของคนที่ “รอคอยพระยาห์เวห์” จะเป็นอย่างไร?
Q2 ถ้าคุณกำลัง “รอคอย” สิ่งใดอยู่ พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณในการอคอยสิ่งนั้นจากพระเจ้าอย่างไร? (ดู สดุดี 10:17 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 10:17 ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์จะทรงฟังความปรารถนาของผู้ถูกข่มเหง พระองค์จะทรงเสริมกำลังใจเขา และจะเงี่ยพระกรรณฟัง


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  2 พงศ์กษัตริย์ 13-14  ยอห์น 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *