วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 1 โครินธ์ 10:23-24 “การตัดสินใจ”

เราทำทุกสิ่งได้ 1.แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ 
เราทำทุกสิ่งได้ 2.แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นทำให้เจริญขึ้น
3.อย่าให้ใครเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 4.แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆ

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้ให้ “หลักการ” เกี่ยวกับ “การตัดสินใจลงมือกระทำ” ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างไร?
Q2 คุณจะนำ “หลักการ” เกี่ยวกับการตัดสินใจจากพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร? (ดู มัทธิว 5:48 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 5:48 เพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อม เหมือนอย่างที่พระบิดาของท่าน ผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อม


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  1 พงศาวดาร 4-6  ยอห์น 6:1-24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *