วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม สดุดี 90:12 “นับวัน”

ขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันของตนเพื่อพวกข้าพระองค์จะมีจิตใจที่มีปัญญา

Q1 ทำไมการเรียนรู้ที่จะ “นับวัน” ในชีวิต และการมี “ปัญญา” จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการดำเนินชีวิตในสังคม “วันนี้”? (ดู ยากอบ 4:14 ประกอบ)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้กำลัง “เตือนสติ” คุณในการดำเนินชีวิตวันนี้อย่างไร?
หมายเหตุ: ยากอบ 4:14 แต่ท่านไม่รู้เรื่องของพรุ่งนี้ ชีวิตของพวกท่านเป็นเหมือนอะไร? ก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็จางหายไป


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  1 พงศาวดาร 25-27 ยอห์น 9:1-23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *