วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน ยอห์น 1:4-5 “แหล่งชีวิต & ความสว่าง”

พระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ 
ความสว่างส่องเข้ามาในความมืด และความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงเป็น “แหล่งชีวิต” และเป็น “ความสว่าง” ในชีวิตของคุณอย่างไร?
Q2 คุณจะเป็น “แหล่งชีวิต” และเป็น “ความสว่าง” ของพระเจ้าให้กับคนที่อยู่รอบๆ ข้างอย่างไร? (ดู มัทธิว 5:48 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 5:48 เพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อม เหมือนอย่างที่พระบิดาของท่าน ผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อม


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  2 พงศาวดาร 15-16 ยอห์น 12:27-50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *