วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน โคโลสี 3:2 “เอาใจใส่”

จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลก

Q1 คุณกำลัง “เอาใจใส่” ใน “สิ่งที่อยู่เบื้องบน”** หรือ “สิ่งที่อยู่ที่แผ่นดินโลก”** มากกว่ากัน?  (ดู หมายเหตุ ประกอบ)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ พระเจ้ากำลังเตือนสติคุณในเรื่องใดอยู่ อธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าที่คุณจะเลือกสนใจในสิ่งที่ถูกต้อง
หมายเหตุ: สิ่งที่อยู่เบื้องบน** หมายถึง ชีวิตนิรันดร์ที่เราได้รับมาโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ชีวิตที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า ชีวิตที่กำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ และมีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักของพระคัมภีร์ ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสิ่งที่อยู่ที่แผ่นดินโลก** หมายถึง สิ่งของต่างๆ ในโลกนี้ที่เป็นของนอกกาย (เงินทอง ชื่อเสียง อำนาจ เกียรติยศ ความสำเร็จ ฯลฯ) และอาจมีผลทำให้เราละทิ้งพระเจ้า ทิ้งชีวิตนิรันดร์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี 2 พงศาวดาร 30-31 ยอห์น 18:1-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *