วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน กาลาเทีย 1:7 “ข่าวประเสริฐ”

ซึ่งที่จริงไม่ใช่ข่าวประเสริฐ แต่มีบางคนทำให้พวกท่านยุ่งยาก
และปรารถนา@บิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคริสต์

Q1 เปาโลกำลัง “เตือนสติ” ผู้ที่เชื่อให้ระมัดระวังเกี่ยวกับ “ข่าวประเสริฐ” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณจะบอกคนอื่นเกี่ยวกับ “ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์” โดยไม่บิดเบือน หรือผิดเพี้ยนได้อย่างไร? (ดู กิจการ 4:10-12 ประกอบ)
หมายเหตุ:  กิจการ 4:10-1210 ก็ให้ท่านทั้งหลายกับบรรดาชนอิสราเอลทราบเถิดว่า โดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธที่พวกท่านตรึงไว้ที่กางเขน ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นจากตาย โดยพระองค์นั้นแหละชายคนนี้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าพวกท่านจึงได้หายเป็นปกติ 11 พระองค์ทรงเป็นศิลา ที่พวกท่านผู้เป็นช่างก่อสร้างละทิ้ง ซึ่งกลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้ว 12 ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย เพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้น ไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า”


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เนหะมีย์ 1-3 กิจการ 2:1-28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *