วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน เฉลยธรรมบัญญัติ 8:11 “อย่าลืม”

ท่านจงระวังตัว เกรงว่าจะลืมพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน
โดยไม่รักษาพระบัญญัติกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้

Q1 คำว่า “เกรงว่าจะลืมพระยาห์เวห์” เกี่ยวข้องกับการ “ไม่รักษาพระบัญญัติกฏหมาย และกฎเกณฑ์ของพระเจ้า” อย่างไร? (ดู เฉลยธรรมบัญญัติ 6:20-25 ประกอบ)
Q2 คุณจะนำคำว่า “เกรงว่าจะลืมพระยาห์เวห์” ไปใช้ในการรักษาการดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: เฉลยธรรมบัญญัติ 6:20-2520 “ในอนาคตบุตรของท่านจะถามท่านว่า ‘พระโอวาท กฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราทรงบัญชาท่านทั้งหลายไว้นั้นมีความหมายว่าอะไร?’ 21 แล้วท่านจะตอบบุตรของท่านว่า เราเป็นทาสของฟาโรห์ในอียิปต์ และพระยาห์เวห์ทรงนำเราออกจากอียิปต์ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ 22 และพระยาห์เวห์ทรงสำแดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่และน่ากลัวเหนืออียิปต์ เหนือฟาโรห์ และเหนือราชวงศ์ของท่าน ต่อหน้าต่อตาเราทั้งหลาย 23 แล้วพระองค์ทรงนำเราออกมาจากที่นั่น เพื่อจะทรงนำเราเข้าไปและประทานแผ่นดินซึ่งทรงปฏิญาณกับบรรพบุรุษของเราแก่เรา 24 พระยาห์เวห์ทรงบัญชาให้เราทำตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ทั้งสิ้น คือให้ยำเกรงพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราเพื่อเป็นผลดีแก่เราเสมอ เพื่อจะทรงรักษาชีวิตของเราไว้ให้คงอยู่จนทุกวันนี้ 25 ถ้าเราทั้งหลายจะระวังที่จะทำตามพระบัญญัติทั้งหมดนี้เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา ดังที่ทรงบัญชาเราไว้ ก็จะเป็นความชอบธรรมแก่เราทั้งหลาย’


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เอสเธอร์ 6-8 กิจการ 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *