วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน สดุดี 62:5-6 “ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว”

จิตใจของข้าพเจ้า1.สงบคอยพระเจ้าเท่านั้น เพราะ2.kความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์
พระองค์เท่านั้น.3ทรงเป็นศิลาและ4.ความรอดของข้าพเจ้า
5.ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว

Q1 ผู้เขียนสดุดีบทนี้พูดว่า “ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว” แม้ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามาในชีวิต เพราะท่านมีเหตุผลอย่างน้อย 5 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะช่วยคุณให้พูดว่า “ฉันจะไม่หวั่นไหว” ถึงแม้ว่าในการดำเนินชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยการแข่งขัน และความกดดันอย่างไร? (ดู สดุดี 16:8 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 16:8 ข้าพเจ้าตั้งพระยาห์เวห์ไว้ตรงหน้าเสมอ เพราะพระองค์ประทับที่ขวามือ ข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหว


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  โยบ 17-19 กิจการ 10:1-23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *