วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม ยอห์น 15:12 “รักซึ่งกันและกัน”

“บัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกัน @เหมือนอย่างที่เรารักท่าน”

Q1 ทำไมเราที่เป็นผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์จะต้อง “รักซึ่งกันและกัน”? (สังเกตคำหลัง @ และ ดู ยอห์น 13:34-35 ประกอบ)
Q2 คุณจะมีส่วนทำให้ “การรักซึ่งกันและกัน” เกิดขึ้นและเป็นจริงในคริสตจักรพระคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: ยอห์น 13:34-35 34 เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่าน คือให้รักซึ่งกันและกัน เรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น 35 ถ้าท่านรักกันและกัน ดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรา”


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: สดุดี 1-3 กิจการ 17:1-15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *