วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน มัทธิว 27:15-26 “ปล่อยคนไหน?”

การที่พระเยซูคริสต์ถูกตัดสินให้ตรึงที่กางเขน ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างลับๆ แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่สาธารณะ ทุกคนในกรุงเยรูซาเล็มต่างรู้ ต่างเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินครั้งนี้ เพราะเมื่อปีลาตถามว่า จะให้ปล่อยใครดีระหว่าง บารับบัส ที่ทำผิดโดยฆ่าคน กับพระเยซูคริสต์ ที่ไม่ได้ทำผิดอะไร ซึ่งประชาชนกลับตอบว่า ให้ปล่อยบารับบัส และตรึงพระเยซูคริสต์เสีย

Q1 คำอธิษฐานของพระเยซูที่ว่า “โอพระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้ เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์” มัทธิว 26:39 เกี่ยวข้องอย่างไรกับเหตุการณ์ตอนนี้?
Q2 ถ้าวันนี้มีคนมาบอกคุณให้เลิกเชื่อในพระเยซูคริสต์ คุณจะตอบอย่างไร และให้เหตุผลอะไรในการที่จะเชื่อ หรือเลิกเชื่อ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *