วันพุธที่ 4 กรกฎาคม สดุดี 27:11-14 “รอคอย”

ในบางครั้งชีวิตของเราดูเหมือนว่า หยุดอยู่กับที่  หรือเหมือนรถที่ขับวนรอบวงเวียน วนไปมาแต่ไม่คืบหน้าไปไหน แต่ในการทรงนำของพระเจ้า บางครั้งพระองค์ให้เราหยุดอยู่กับที่ เพื่อรอคอย และฟังเสียงของพระเจ้าอย่างชัดเจนก่อนที่จะเคลื่อนที่ต่อไป

Q1 ในการรอคอยการทรงนำของพระเจ้า เราต้อง “พึ่งพา / มี” สิ่งใดบ้าง? (ข้อ 11, 13, 14)
Q2 ประโยคที่ว่า “ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า ข้าพระเจ้าจะเห็นพระคุณของพระเจ้าที่ในแผ่นดินของคนเป็น” หนุนใจคุณอย่างไรในเรื่องที่คุณกำลังรอคอยการทรงนำของพระเจ้าอยู่ในวันนี้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *