วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม ลูกา 18:9-14 “อวดตัว”

การสำนึกผิดนอกจากจะช่วยปลดปล่อยเราจากความรู้สึกที่ไม่ดี ความเสียใจ และความรู้สึกผิดแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของการได้รับความรอดด้วย เพราะใน เอเฟซัส 2:8-9 กล่าวไว้ว่า “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้”

Q1 ลองเปรียบเทียบคำอธิษฐานระหว่างคนฟาริสี และคนเก็บภาษีว่าแตกต่างกันอย่างไร?
Q2 คุณคิดว่า คุณเหมือนกับคนฟาริสี หรือ คนเก็บภาษี? และพระเจ้าอยากให้คุณเป็นคนแบบไหน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *