วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 1 ซามูเอล 16:1-13 “ดาวิด – กษัตริย์องค์ที่สอง”

พระเจ้าทรงเรียกซามูเอลให้ลุกขึ้นจากความเศร้าโศกในเรื่องของซาอูล เพื่อจะไปแต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่ นั่นคือ “ดาวิด” หนึ่งในบรรดาลูกๆ ของเจสซีชาวเบธเลเฮม โดยซามูเอลเดินทางไปที่บ้านของเจสซีเพื่อจะเจิมกษัตริย์องค์ใหม่ของอิสราเอล พระคัมภีร์บันทึกว่า ดาวิดเป็นคนผิวแดงๆ มีหน้าตาสวย และรูปร่างน่าดู

Q1  มุมมองในการเลือกกษัตริย์ของซามูเอล (ข้อ 6) และของพระเจ้า (ข้อ 7) แตกต่างกันอย่างไร?)
Q2  อ่านสดุดี 139:23-24 ช้าๆ 2-3 รอบ “23 ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงค้นดูข้าพระองค์และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงลองข้าพระองค์และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์ 24 และทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆ ในข้าพระองค์หรือไม่ และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในมรรคานิรันดร์” และใช้เวลาอธิษฐานตอบสนองกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *