วันพุธที่ 30 มกราคม อพยพ 32:1-6, 21-24 อาโรน – “วัวทองคำ”

แม้อาโรนจะได้รับเลือกและแต่งตั้งให้เป็นปุโรหิต เป็นคนกลางระหว่างชนชาติอิสราเอลกับพระเจ้า แต่ในการดำเนินชีวิตของอาโรนก็ยังสำแดงให้เห็นว่า ท่านก็ยังเป็นคนบาปคนหนึ่ง ที่กระทำในสิ่งที่ผิดพลาดได้เช่นกัน

Q1  ชนชาติอิสราเอลเป็นผู้ที่มาหาอาโรนเพื่อให้สร้างพระให้กับเขา อาโรนตอบสนองต่อการร้องขอนี้อย่างไร?  และท่านตอบสนองต่อคำกล่าวหาของโมเสสในข้อ 21 อย่างไร?
Q2 อะไรคือ วัวทองคำในชีวิตของคุณ และวันนี้คุณพร้อมที่จะทิ้งวัวทองคำนั้นไหม หรือ คุณจะบ่ายเบี่ยงเหมือนกับอาโรน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *