วันพุธที่ 3 เมษายน มัทธิว 6:9-15 “แผ่นดินของพระองค์”

อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบช้าๆ ด้วยใจที่จดจ่อ และใคร่ครวญถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใน

Q1 อ่านข้อ 10 อีกครั้ง คุณคิดว่า “ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่” หมายความว่าอย่างไร? (ดูวิวรณ์ 22:1-9 ประกอบ)
Q2 คุณจะให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *