วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม ฮีบรู 11:1-39 “ความเชื่อ”

ผู้เขียนฮีบรูได้เริ่มต้นด้วยการให้คำจำกัดความของความเชื่อไว้อย่างน่าสนใจ โดยบอกว่า “ความเชื่อ คือ ความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริง” และได้ยกตัวอย่างบุคคลที่มีความเชื่อมากมายในพระคัมภีร์เดิม และจบลงด้วย “คนเหล่านั้นทุกคนมีชื่อเสียงดีเพราะความเชื่อ แต่เขาก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้”

Q1  ลองนับดูว่า มีชื่อคนกี่คนที่ผู้เขียนฮีบรูเรียกพวกเขาว่า เป็นบุคคลแห่งความเชื่อ?
Q2 ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณเริ่มต้นด้วยความเชื่อกับพระเจ้าอย่างไร และคุณจะจบความเชื่อของพระเจ้าด้วยชื่อเสียงที่ดีได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *