วันพุธที่ 25 กันยายน สดุดี 42:5 “จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย”

จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่  ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายภายในข้าพเจ้า จงหวังใจในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะถวายสดุดีแด่พระองค์อีก  ผู้ทรงเป็นความอุปถัมภ์และพระเจ้าของข้าพเจ้า

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ สัก 2–3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ คุณคิดว่า ทำไมความหวังใจในพระเจ้า จึงช่วยจิตใจของผู้เขียนที่ฝ่ออยู่ให้ชุ่มชื่นขึ้น?
Q2  สภาพจิตใจของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ใช้เวลานี้สำรวจตัวเองและอธิษฐานกับพระเจ้าโดยใช้พระคัมภีร์ข้อนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *