วันเสาร์ที่ 28 กันยายน สดุดี 42:11 “จงหวังใจในพระเจ้า”

จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ยไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่ ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายภายในข้าพเจ้า จงหวังใจในพระเจ้าเพราะข้าพเจ้าจะถวายสดุดีแด่พระองค์อีก ผู้ทรงเป็นความอุปถัมภ์และพระเจ้าของข้าพเจ้า

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ สัก 2–3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ คุณคิดว่า ผู้เขียนต้องการจะสื่อสารอะไรกับผู้อ่านในการที่เขียนเนื้อหาในข้อ 11 เหมือนกับเนื้อหาในข้อ 5 ทุกประการ?
Q2  ขอให้คุณอ่านสดุดีบทที่ 42 ทั้งหมดอีกครั้ง และถามตัวคุณเองว่า พระเจ้าทรงเป็นความหวังใจ และความอุปถัมภ์ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *