วันจันทร์ที่ 30 กันยายน กันดารวิถี 13:17- 14:10 “สอดแนม 12 คน I”

หลังจากที่เดินทางมาถึงถิ่นทุรกันดารปาราน พระเจ้าทรงสั่งให้โมเสสส่งคนไปสอดแนมยังแผ่นดินคานาอัน โดยให้ส่งหัวหน้าของทั้ง 12 เผ่าเป็นตัวแทนไปสอดแนม (ข้อ 1-16) หลังจากที่เข้าไปสอดแนมถึง 40 วัน (ข้อ 25) ผู้สอดแนมทั้ง 12 คนกลับมาพร้อมกับกิ่งองุ่นที่มีองุ่นหนึ่งพวงแต่ต้องใช้คนถึง 2 คนหามกลับมา (ข้อ 23) โดยทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินแห่งน้ำนมและน้ำผึ้ง” หมายถึง อุดมสมบูรณ์มาก

Q1  เมื่อคาเลบ และโยชูวา บอกกับโมเสสว่า “ให้เราขึ้นไปทันทีและยึดเมืองนั้น เพราะพวกเรามีกำลัง สามารถที่จะเอาชัยชนะได้” (ข้อ 30) ประชาชนตอบสนองอย่างไร? ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? (ดูข้อ 3:28, 31-33, 4:1-4 ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า อะไรทำให้คาเลบ และโยชูวาคิดแตกต่างจากผู้สอดแนมคนอื่นๆ ทั้ง 10 คน? (ดูข้อ 4:6-9 ประกอบ) คุณจะนำแบบอย่างชีวิตของคาเลบและโยชูวามาใช้ในการติดตามพระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *