วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม ลูกา 18:9-14 “คนฟาริสีและคนเก็บภาษี”

สังคมวันนี้ตัดสินผู้คนด้วยรูปลักษณ์ และการแต่งกายจากภายนอก รวมถึงมองคุณค่าจากสิ่งที่มองเห็นมากกว่าสิ่งที่อยู่ภายใน ซึ่งสะท้อนให้เราเห็นได้จากการที่ผู้คนใช้ของแบรนด์เนม การใช้ของฟุ่มเฟือยต่างๆ รวมถึงการทำศัลยกรรมตกแต่ง เพียงเพื่อจะรู้สึกดีและเห็นว่า ตนเองมีคุณค่ามากกว่าคนอื่น

Q1  ภาพของคนฟาริสีกับคนเก็บภาษี ถ้าจะปรับให้เข้ากับยุคปัจจุบันอาจจะเหมือนกับอาจารย์และภารโรงในมหาวิทยาลัย ซึ่งคนทั่วไปมักจะคิดว่า อาจารย์เป็นคนดีมากกว่าภารโรง แต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูกลับบอกว่า คนเก็บภาษี (ภารโรง) เป็นคนชอบธรรม (คนดี) มากกว่าคนฟาริสี (อาจารย์) เพราะสาเหตุใด? (ดูข้อ 9, 14 ประกอบ)
Q2 วันนี้คุณตัดสินผู้คนจากรูปลักษณ์ภายนอก หรือจากจิตใจภายใน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *