วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม อิสยาห์ 9:6 “เด็กคนหนึ่ง”

“ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา
และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน และท่านจะเรียกนามของท่านว่า
“ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จดจ่ออยู่กับคำว่า “องค์สันติราช” และคิดเปรียบเทียบกับพระเยซูคริสต์ที่คุณรู้จัก คำนี้เป็นจริงอย่างไรในชีวิตของพระองค์?
Q2  พระเยซูคริสต์ทรงเป็น “องค์สันติราช” ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *