วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม อิสยาห์ 9:7 “เด็กคนหนึ่ง”

“เพื่อการปกครองของท่านจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้น และสันติภาพจะไม่มีที่สิ้นสุด
เหนือพระที่นั่งของดาวิด และเหนือราชอาณาจักรของพระองค์ที่จะสถาปนาไว้

และเชิดชูไว้ด้วยความยุติธรรมและด้วยความชอบธรรม
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร์กาล ความกระตือรือร้นของพระเจ้าจอมโยธาจะกระทำการนี้”

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จดจ่ออยู่กับคำว่า “เหนือพระที่นั่งของดาวิด และเหนือราชอาณาจักรของพระองค์ที่จะสถาปนาไว้สูงสุด” และคิดเปรียบเทียบกับพระเยซูคริสต์ที่คุณรู้จัก คำเหล่านี้เป็นจริงอย่างไรในชีวิตของพระองค์?
Q2 ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อประเทศไทย มอบแผ่นดินไทยให้พระเจ้าครอบครอง และร้องขอการปลดปล่อยฝ่ายจิตวิญญาณสำหรับคนไทยทุกคน ขอข่าวประเสริฐไปถึงคนไทยทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *