วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม ปฐมกาล 16:1-16 “ผู้หญิงที่คิดแทนพระเจ้า”

อับราฮัมและนางซารายเดินทางออกจากบ้านเมืองตามคำสั่งของพระเจ้า (ปฐมกาล 12) และพระเจ้าทรงสัญญาว่า จะให้ทั้งคู่เป็นต้นตระกูลของชนชาติใหญ่ แต่เมื่อต้องรอคอยเป็นเวลานาน นางซารายจึงคิดว่า เธอต้องทำบางอย่างแทนพระเจ้าแล้ว เพราะเธอคิดว่า ตัวเธอเองแก่ชราแล้ว ประจำเดือนก็หมดแล้ว และที่สำคัญเธอรอคอยมากว่า 20 ปีแล้ว

Q1  นางซารายคิดแทนพระเจ้าอย่างไร และผลที่ตามมาคือ? (ดูข้อ 2-4 ประกอบ)
Q2  จากตัวอย่างของนางซาราย และ พระธรรมอิสยาห์ 55:8-9 ที่ว่า “8เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเรา” พระเจ้าตรัสดังนี้ 9“เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น” เตือนสติคุณอย่างไรในการเชื่อฟังพระเจ้า และไม่คิดแทนพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *