วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน บทเพลงคร่ำครวญ 3:21-23 “เป็นของใหม่”

23 เป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้า
ความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบช้าๆ คำว่า “เป็นของใหม่” และ “ความเที่ยงตรง” เมื่อถูกขยายด้วยคำว่า “ทุกเวลาเช้า” และ “ใหญ่ยิ่งนัก” ช่วยให้คุณเข้าใจความรักความเมตตาของพระเจ้ามากขึ้นอย่างไร?
Q2  ทบทวนดูว่า ในแต่ละวันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา พระเจ้าทรงสำแดงความรัก ความเที่ยงตรง ในชีวิตของคุณอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *