วันเสาร์ที่ 31 มกราคม สดุดี 100:1-5 “ทบทวนอีกครั้ง”

1ชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเจ้า

2จงปรนนิบัติพระเจ้า ด้วยความยินดี

จงเข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยการร้องเพลง

3จงรู้เถิดว่า พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า

คือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลาย และเราก็เป็นของพระองค์1

เราเป็นประชากรของพระองค์ เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์

4จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนา

และเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ

จงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์

5เพราะพระเจ้าประเสริฐ

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

และความสัตย์สุจริตของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ โดยในแต่ละรอบให้หยุดพักโดยหลับตาลงสักครู่ ค่อยๆ ให้พระวจนะของพระเจ้าซึมซับลงไปในใจของเรา
Q2  อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับการใคร่ครวญตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *