วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม มาระโก 6:14-29 “ยอห์นผู้ให้บัพติสมา”

มาระโกหันมาเขียนถึงเรื่องของยอห์นผู้ให้บัพติสมา เพราะในเวลานั้นมีคนลือกันว่า พระเยซูคริสต์คือ ยอห์นผู้ให้บัพติสมาที่ถูกเฮโรดประหารชีวิตไปแล้ว และเป็นขึ้นมาจากความตาย เพียงแต่เปลี่ยนชื่อเป็นพระเยซูคริสต์ เพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์กระทำนั้นเหมือนกับที่ยอห์นทำ (ข้อ 14-16) จึงทำให้เรารู้ถึงรายละเอียดการตายของยอห์นผู้ให้บัพติสมา

Q1  ยอห์นเสียชีวิตด้วยสาเหตุ? (ดูข้อ 17-18 ประกอบ) และด้วยวิธีการอย่างไร? (ดูข้อ 22-29 ประกอบ)
Q2  ยอห์นคนนี้คือ คนที่พระเยซูคริสต์พูดว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ในบรรดาคนซึ่งเกิดจากผู้หญิงมานั้น ไม่มีผู้ใดใหญ่กว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมา” (มัทธิว 11:11) แต่ดูเหมือนผลลัพธ์ที่เขาได้รับไม่ค่อยน่าชื่นใจสักเท่าไร แต่ยอห์นก็ยังยืนหยัดและทำในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย แม้จะต้องตายก็ตาม ชีวิตของยอห์นเป็นตัวอย่างสำหรับคุณในการยืนหยัดและทำในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *