วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม มาระโก 6:45-52 “ทำใจให้ดีไว้เถิด”

หลังการเลี้ยงคน 5,000 คน พระเยซูคริสต์ทรงปลีกตัวเองสำหรับการพักผ่อนด้วยการไปบนภูเขา เพื่อจะอธิษฐานกับพระเจ้าพระบิดา ส่วนสาวกลงเรือข้ามทะเลสาบกาลิลีไปยังเมืองเบธไซดา และบนภูเขา พระองค์ได้มองเห็นว่า เรือของสาวกที่แล่นไปกำลังเผชิญหน้ากับลมพายุ และเหล่าสาวกกำลังตกอยู่ในภาวะยากลำบาก (ข้อ 48ก)

Q1  พระเยซูคริสต์ทรงตอบสนองอย่างไร เมื่อมองเห็นสาวกของพระองค์อยู่ในสถานการณ์เช่นนั้น? (ดูข้อ 48ข 51 ประกอบ)
Q2  คำพูดของพระเยซูคริสต์ที่ว่า “ทำใจให้ดีไว้เถิด เราเอง อย่ากลัวเลย” ช่วยให้คุณมีกำลังใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาที่คุณมีอยู่ในชีวิตอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *