วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม มาระโก 7:14-23 “สิ่งที่เป็นมลทิน”

หลังจากที่พระเยซูคริสต์ได้ตอบคำถามของฟาริสีและธรรมาจารย์แล้ว พระองค์หันกลับมาอธิบายความอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่อง “การเป็นมลทิน” โดยในครั้งนี้พระองค์ใช้คำอธิบายที่เรียบง่าย เพื่อช่วยให้ประชาชนที่อาจจะไม่มีความรู้ ความเข้าใจหรือจดจำ ข้อธรรมบัญญัติของพระเจ้าและธรรมเนียมของมนุษย์ได้เหมือนกับพวกฟาริสีและธรรมาจารย์ โดยบอกว่า มลทินไม่ได้เกิดขึ้นจากการไม่ได้ล้างมือ หรือาหารที่รับประทานเข้าไป แต่เกิดขึ้นจาก “ใจของเรา”

Q1  มลทินที่เกิดขึ้นจาก “ใจของเรา” มีอะไรบ้าง? (ดูข้อ 21-23 ประกอบ)
Q2  ทบทวนดู “ใจของคุณ” ว่า มีสิ่งใดที่เป็นมลทินบ้าง? อธิษฐานขอการชำระล้างจากพระเจ้า และขอกำลังจากพระองค์ที่จะเลิกสิ่งเหล่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *