วันศุกร์ที่ 3 เมษายน มาระโก 16:9-13 “เป็นขึ้นมาจากความตาย”

การเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์ไม่เป็นเพียงข่าวลือที่สาวกพยายามจะสร้างขึ้นเพื่อรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน หรือเป็นเพียงแค่ภาพในมโนภาพของผู้หญิงที่โศกเศร้าเสียใจที่ต้องสูญเสียผู้ที่เป็นที่รักคือ “พระเยซูคริสต์” จนกระทั่งเกิดการโกหกตัวเอง ไม่ยอมรับความเป็นจริง และสร้างภาพที่คนอื่นมองไม่เห็น สร้างภาพในจิตใจ และบอกกับคนอื่นๆ ว่า พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว

Q1  พระเยซูคริสต์ไม่เพียงแต่ปรากฏกับมารีย์ชาวมักดาลาเท่านั้น พระองค์ยังปรากฏกับสาวกอีก 2 คนระหว่างการเดินทางไปเอมมาอูส (อ่านลูกา 24:13-35 ประกอบ) แต่เมื่อมารีย์ชาวมักดาลา และสาวกอีก 2 คนมาบอกกับสาวกคนอื่นๆ ว่า พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว พวกสาวกตอบสนองอย่างไร? (ดูข้อ 11, 12 ประกอบ)
Q2  การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องจริงที่ผู้คนไม่สามารถที่จะยอมรับและเชื่อ ถ้ามีคนมาถามคุณว่า อะไรทำให้คุณเชื่อและมั่นใจในเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ คุณจะตอบคำถามนี้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *