วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน (อีสเตอร์) อิสยาห์ 42:1-9

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 -3 รอบ โดยในแต่ละรอบให้หยุดพักโดยหลับตาลงสักครู่ ค่อยๆ ให้พระวจนะของพระเจ้าซึมซับลงไปในใจของเรา และเกิดความเข้าใจในความคิด ความรู้สึกของเรา
Q2  ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะที่ได้อ่านไป อธิษฐานขอพระเจ้าที่จะช่วยให้คุณผ่านการเฝ้าเดี่ยวแบบใคร่ครวญในอาทิตย์นี้ไปได้อย่างมีความชื่นชมยินดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *