วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-9 “คำสั่งสอน”

ครอบครัวเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนแห่งแรกของลูก พ่อแม่เป็นเสมือนคุณครูคนแรก การสื่อสารที่สำคัญอย่างหนึ่งของครอบครัวคือ “การสั่งสอน” ซึ่งถือว่า เป็นหน้าที่หลักทั้งของผู้สอน คือ พ่อแม่ และผู้เรียนคือ ลูก

Q1  พระคัมภีร์ตอนนี้สอนให้เห็นถึงท่าที และวิธีการในการสั่งสอนที่จะมีในครอบครัวอย่างไร? (ดูเรื่องท่าทีจากข้อ 5 และวิธีการจากข้อ 7-8)
Q2  คุณจะนำท่าที และวิธีการสั่งสอนที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในครอบครัวของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *