วันอังคารที่ 21 เมษายน มาระโก 8:22-26 “คนตาบอด”

ก่อนเหตุการณ์นี้ พระเยซูทรงถามสาวกว่า มีตาแล้วยังไม่เห็นหรือ (8:18) และที่นี้พระเยซูทรงรักษาคนตาบอดคนหนึ่ง เราไม่รู้ว่า คนคนนี้ตาบอดด้วยสาเหตุใด แต่ไม่น่าจะตาบอดตั้งแต่กำเนิด เพราะเมื่อพระเยซูถามว่า “เจ้าเห็นสิ่งใดบ้างหรือไม่?” (ข้อ 23) คนตาบอดคนนี้ตอบว่า “เห็นคนเหมือนต้นไม้เดินไปเดินมา” (ข้อ 24) แสดงว่า คนคนนี้ต้องเคยเห็นคน เห็นต้นไม้มาก่อน

Q1  พระเยซูทรงรักษาคนตาบอดคนนี้ด้วยวิธีการอย่างไร? (ข้อ 23, 25 ประกอบ) และผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร? (ดูข้อ 25 ประกอบ)
Q2  ลองสำรวจชีวิตของคุณว่า มีชีวิตด้านใดบ้างที่คุณยังดำเนินอยู่ในความมืด ความผิดบาปเหมือนคนตาบอด อธิษฐานขอการรักษาจากพระเจ้า ขอให้คุณมีตาที่เปิดออกเห็นว่า อะไรดี อะไรไม่ดี และมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *