วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน มาระโก 10:13-16 “เด็ก”

ในสังคมยิว มีการแบ่งชั้นวรรณะกันอย่างชัดเจน คนที่สำคัญและได้รับอภิสิทธิ์มากที่สุดคือ “ผู้ชาย” ผู้หญิงละเด็กถูกปล่อยปะละเลยไม่ได้รับการเอาใจใส่และดูแลเท่าที่ควร และแน่นอนว่า ความคิดนี้เข้ามาในเรื่องของความเชื่อด้วย ผู้นำฝ่ายวิญญาณมีได้แค่ผู้ชายเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงและเด็ก ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่มีคนห้ามเด็กเข้ามาหาพระเยซู (ข้อ 13)

Q1  พระเยซูตอบสนองต่อการที่สาวกห้ามไม่ให้เด็กเข้าหาพระองค์อย่างไร? (ดูข้อ 14, 15, 16 สังเกตคำที่แสดงอารมณ์ และคำกริยาประกอบ)
Q2  คิดถึงเด็กในครอบครัวของคุณ (ลูก/หลาน/เหลน) หรือลูกๆ ของคนที่คุณรู้จัก คุณจะมีส่วนนำข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูไปถึงเด็กๆ เหล่านั้นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *