วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม มาระโก 12:13-17 “เสียภาษี”

พวกฟาริสีไม่ละความพยายามที่จะจับผิดพระเยซู คราวนี้ร่วมมือกับพวกของเฮโรด โดยใช้คำถามเกี่ยวกับการเสียภาษีให้กับซีซาร์มาเป็นเครื่องมือ โดยถามว่า เรา (คนยิว) ควรจะเสียภาษีให้ซีซาร์หรือไม่ ซึ่งเป็นคำถามที่ยากมาก เพราะถ้าพระเยซูตอบว่า “ไม่ควรเสียภาษี” ก็จะถูกจับเพราะต่อต้านโรม หรือถ้าตอบว่า “ควรเสียภาษี” ก็จะถูกต่อต้านจากคนยิว เพราะถือว่า เข้าข้างศัตรู

Q1  พระเยซูทรงตอบคำถามที่ยากนี้อย่างไร? (ดูข้อ 15-17 ประกอบ)
Q2  วันนี้คุณได้ทำหน้าที่ในฐานะของคนไทยด้วยการเสียภาษีอย่างไร? และในฐานะของคริสเตียน คุณได้ถวายทรัพย์ด้วยท่าทีอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *