วันพุธที่ 13 พฤษภาคม มาระโก 12:38-44 “คนมั่งมี & หญิงม่าย”

คนในสังคมมักจะวัดคุณค่าของคนจากรูปลักษณ์ภายนอก พระเยซูตำหนิพวกฟาริสีอย่างตรงไปตรงมาว่า เป็นคนที่ดีแต่ภายนอก (แสร้งทำ) แต่การกระทำตรงกันข้ามกับคำสอน (ไร้ความเมตตา) ซึ่งการกระทำเช่นนี้ทำให้คนในสังคมเลียนแบบและทำตาม พระเยซูได้ยกตัวอย่างจริงที่เห็นจากการถวายในพระวิหารมาสอนในเรื่องนี้

Q1  อะไรคือความแตกต่างในการถวายของ “คนมั่งมี” และ “หญิงม่าย”? (ดูข้อ 43-44 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำแบบอย่างของ “คนมั่งมี” และ “หญิงม่าย” มาเป็นบทเรียนใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *