วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม มาระโก 14:22-26 “มหาสนิท”

ในเหตุการณ์อาหารมื้อสุดท้าย พระเยซูได้กำหนดหนึ่งในสองพิธีสำคัญของคริสเตียนคือ “พิธีมหาสนิท” (อีกพิธีหนึ่งคือ “พิธีบัพติสมา”) โดยมีรูปแบบและเป้าหมายที่น่าสนใจดังนี้

Q1  รูปแบบและเป้าหมายในการตั้งพิธีมหาสนิทคืออะไร?
Q2  คำพูดของพระเยซูที่ว่า “เราจะดื่มใหม่ในแผ่นดินของพระเจ้า” เป็นกำลังใจและเป็นความหวังให้กับคุณสำหรับการดำเนินชีวิตวันนี้ และรอคอยการกลับมาของพระองค์อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *