วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม ฮีบรู 4:12 “ดาบสองคม”

“เพราะว่า พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ
คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ
ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย”

Q1  อ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ 2-3 รอบ ช้าๆ อย่างใคร่ครวญ และพิจารณาคำว่า “ไม่ตาย” “ทรงพลานุภาพ” “คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ” “แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ” “วินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจ” ช่วยยืนยันว่า พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าอย่างไร?
Q2  ถ้าคุณเชื่อว่า “พระคัมภีร์” เป็น “พระวจนะของพระเจ้า” คุณจะใช้พระคัมภีร์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *