วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 1 เปโตร 2:2 “น้ำนม”

“เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์
เพื่อโดยน้ำนมนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเจริญขึ้นสู่ความรอด”

Q1  อ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ 2-3 รอบ ช้าๆ อย่างใคร่ครวญ คำว่า “ทารกแรกเกิด” “น้ำนม” “เจริญขึ้น” ทำให้คุณเห็นถึงความสำคัญของพระวจนะของพระเจ้าอย่างไร?
Q2  “จงปรารถนา” คุณจะให้คำคำนี้เกิดขึ้นภายในจิตใจของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *