วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม สดุดี 37:1-7

1 อย่าให้เจ้าเดือดร้อนเพราะเหตุคนที่กระทำชั่วอย่าอิจฉาคนที่ประพฤติผิด
2 เพราะไม่ช้าเขาจะเหี่ยวไปเหมือนหญ้า และแห้งไปเหมือนพืชสด
3 จงวางใจในพระเจ้า และกระทำความดีท่านจึงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและชื่นบานอยู่กับความปลอดภัย
4 จงปีติยินดีในพระเจ้า และพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน
5 จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้า วางใจในพระองค์ และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
6 พระองค์จะทรงให้ความยุติธรรมแก่ท่านกระจ่างอย่างความสว่าง และให้สิทธิของท่านแจ้งอย่างเที่ยงวัน
7 จงสงบอยู่ต่อพระเจ้า และเพียรรอคอยพระองค์อยู่ อย่าให้ใจของท่านเดือดร้อนเพราะเหตุ
ผู้ที่เจริญตามทางของเขา หรือเพราะเหตุผู้ที่กระทำตามอุบายชั่ว

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ ไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับบทเรียนอะไรบ้าง โดยในแต่ละรอบให้หยุดพัก หลับตาสงสักครู่ ค่อยๆ ให้พระวจนะของพระเจ้าซึมซับลงไปในใจของเรา
Q2  ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่ได้อ่านไป อธิษฐานขอพระเจ้าที่จะช่วยให้คุณผ่านการเฝ้าเดี่ยวแบบใคร่ครวญในอาทิตย์นี้ไปได้ อย่างมีความชื่นชมยินดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *