วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม สดุดี 37:3 “ไว้วางใจ & กระทำความดี”

3 จงวางใจในพระเจ้า และกระทำความดี
ท่านจึงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและชื่นบานอยู่กับความปลอดภัย

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ คำว่า “วางใจพระเจ้า” “กระทำความดี” และ “อาศัยอยู่ด้วยความชื่นบาน และปลอดภัย” เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  “ความไว้วางใจพระเจ้า” จะช่วยให้คุณดำเนินชีวิตอยู่ในสภาพของสังคมที่มีผู้คนจำนวนมากที่มีแนวคิดว่า “ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป” ได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *