วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม ลูกา 6:27-36 “เหมือนพระบิดา”

ในพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูได้ยกตัวอย่างของการปฏิบัติต่อศัตรู โดยให้ทำดี อวยพร และไม่ทำร้ายกลับไป รวมทั้งไม่คาดหวังถึงสิ่งที่จะได้รับกลับมาด้วย ซึ่งในแง่มุมหนึ่งก็เป็นการสอนเกี่ยวกับ “การให้” ด้วยเช่นเดียวกัน

Q1  พระเยซูได้ให้หลักการอย่างน้อย 2 ประการเกี่ยวกับท่าทีในการให้คือ? (ดูข้อ 31, 36 ประกอบ)
Q2  ในฐานะที่คุณเป็น “บุตรของพระเจ้า” (ข้อ 35) คุณจะมีท่าทีในการให้เหมือนกับพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *