วันอังคารที่ 18 สิงหาคม ยอห์น 1:6-18 “พระเยซู – พระวาทะ III”

ยอห์นได้บอกถึงความจริงอย่างหนึ่งว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้อนรับพระเยซูในฐานะขององค์พระผู้เป็นเจ้า ในฐานะของความสว่างของโลก (ข้อ 11) มีบางคนเท่านั้นที่จะต้อนรับพระองค์

Q1  คนที่ต้อนรับพระเยซูในฐานะขององค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นความสว่างของชีวิต จะได้รับสิ่งใดเป็นสิ่งตอบแทน? (ดูข้อ 12, 13, 17, 18 ประกอบ)
Q2  คุณได้ให้พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเป็นความสว่างในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *