วันพุธที่ 26 สิงหาคม ยอห์น 2:23-25 “เชื่อเพราะ….”

การตัดสินใจเชื่อและต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดไม่ได้วัดกันด้วยการมีชื่อเหมือนกับบุคคลในพระคัมภีร์ หรือ เกิดในครอบครัวคริสเตียน หรือการมีโอกาสได้มาโบสถ์ตั้งแต่เด็ก หรือการมีประสบการณ์พิเศษ การอัศจรรย์จากพระเจ้า แต่เป็นเรื่องส่วนตัวภายใน เป็นเรื่องของจิตใจของบุคคลคนนั้นกับพระเจ้า

Q1  มีคนจำนวนมากมายในเวลานั้นที่เชื่อและติดตามพระเยซู แต่พระองค์ไม่ได้ชื่นชมยินดีในจำนวนคนที่มาเชื่อ เพราะเหตุใด? (ดูข้อ 23, 25 และ ปฐมกาล 6:5 ประกอบ)
Q2  ถ้าวันนี้มีคนถามคุณว่า ทำไมคุณจึงเชื่อและต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด คุณจะตอบอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *