วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม ยอห์น 3:22-30 “พระองค์ทรงทรงยิ่งใหญ่ขึ้น I”

ชื่อเสียงของพระเยซูเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น มีผู้คนจำนวนมากมาหาพระองค์ จนสาวกของยอห์นผู้ให้รับบัพติสมา รู้สึกไม่พอใจที่พระเยซูกำลังจะมีชื่อเสียงเหนืออาจารย์ของตน และนำเรื่องนี้มาฟ้องยอห์น โดยคาดหวังว่า ยอห์นจะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น

Q1  ยอห์นตอบสนองอย่างไรต่อการที่รู้ว่า ผู้คนไปหาพระเยซูมากขึ้น และมาหาตนเองน้อยลง? (ดูข้อ 27-30 ประกอบ)
Q2  ประโยคที่ว่า “พระองค์ทรงทรงยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *