วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม สดุดี 90:12 “นับวัน”

12 ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญา

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้า 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คำว่า “ขอทรงสอน” “นับวัน” และ “มีจิตใจที่มีปัญญา” เกี่ยวข้องอย่างไรกับการใช้วันเวลาในชีวิตอย่างมีคุณค่า?
Q2  วันนี้คุณมี “อายุ” เท่าไรแล้ว ถ้าแบ่งช่วงชีวิตทีละ 10 ปี และในแต่ละช่วง คุณได้ใช้วันเวลาเหล่านั้นอย่างไร? อธิษฐานขอพระเจ้าให้คุณใช้วันเวลาในช่วง 10 ปีปัจจุบันอย่างมีคุณค่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *