วันเสาร์ที่ 5 กันยายน สดุดี 90:17 “เหนือข้าพระองค์”

17 ขอความโปรดปรานของพระเจ้าของข้าพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย
ขอทรงสถาปนาหัตถกิจของข้าพระองค์เหนือข้าพระองค์
พระเจ้าข้า ขอพระองค์ทรงสถาปนาหัตถกิจของข้าพระองค์ทั้งหลาย

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คำว่า “ความโปรดปราน” “เหนือข้าพระองค์” “หัตถกิจ” และ “สถาปนา” เกี่ยวข้องอย่างไรกับการตั้ง “เป้าหมาย” ในการที่จะมีชีวิตอยู่วันนี้?
Q2  คำว่า “ความโปรดปรานของพระเจ้า” จะช่วยให้คุณดำเนินชีวิตวันนี้ที่มีคุณค่าได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *