วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน ยอห์น 4:27-42 “หญิงชาวสะมาเรีย IV”

หลังจากที่หญิงชาวสะเรียรู้ว่า พระเยซูคือใคร เธอเข้าไปบอกกับคนที่อยู่ในเมืองที่อาศัยอยู่ ผลคือมีคนเป็นจำนวนมากกลับใจมาเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ ต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด (ข้อ 39-42) ซึ่งสาวกที่เข้าไปหาอาหารให้พระเยซูในเมืองไม่มีโอกาสได้เห็นสิ่งที่พระเยซูพูดคุยกับหญิงชาวสะมาเรีย พวกเขาได้เห็นแค่คนเป็นอันมากมาเชื่อและไว้วางใจในพระเยซู

Q1  ก่อนที่สาวกจะได้เห็นคนเป็นอันมากมาเชื่อและไว้วางใจในพระเยซู (ข้อ 39-42) พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับกระบวนการในการประกาศข่าวประเสริฐ การเก็บเกี่ยว และคนที่จะออกไปประกาศอย่างไร? (ดูข้อ 35-38 ประกอบ)
Q2  “อาหารของเราคือ การกระทำตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา และทำให้งานของพระองค์สำเร็จ” จะสำเร็จในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *